ข้อตกลง

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

Naisoi.com (“ในซอยดอทคอม”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

การประกาศโดยสมาชิก
- ห้ามลงประกาศซ้ำ หรือมีรายละเอียดแบบเดิมๆ ซ้ำๆติดๆกัน หากค้นพบ จะลบออกทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของประกาศทราบ
- ในการเลือก หมวดหมู่ กรุณาเลือกให้ตรงกับประกาศของท่าน ไม่เช่นนั้นทางทีมงานจำเป็นต้องลบออกครับ
- ไม่รับลงประกาศ ที่เกี่ยวกับสิ่ง ผิดกฎหมาย ของลักขโมย เรื่องทางเพศ เข้าข่ายลามก อนาจาร แม้แต่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวก็ตาม
- ไม่รับลงประกาศ ธุรกิจลูกโซ่ ให้คลิกโฆษณา คาสิโน หรือที่เข้าข่ายหลอกลวง ทุกรูปแบบ
- การลงประกาศของท่านจะมีการเก็บบันทึกหมายเลข IP Address ไว้ทุกครั้ง
- หากประกาศใด ทีมงานพิจารณาแล้วไม่เหมาะสม จะลบออกจากระบบทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลทั้งหมดในประกาศ รวมถึงรูปภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ลงประกาศแต่เพียงผู้เดียว ทางเว็บจะไม่ข้อรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- เว็บไซต์ นอร์ทพร็อพเพอร์ต ให้บริโพสโฆษณาฟรี เฉพาะหมวดหมู่ที่กำหนดในเว็บไซต์นี้เท่านั้นครับ
- นอร์ทพร็อพเพอร์ต เป็นเพียงสื่อกลางให้บุคคลทั่วไปและสมาชิกเว็บไซต์ เข้ามาลงประกาศโฆษณาเท่านั้น นอร์ทพร็อพเพอร์ต ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของประกาศหรือสินค้านั้นๆ ฉะนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ในซอยดอทคอมและบริษัทในเครือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากในซอยดอทคอม

ในซอยดอทคอมและบริษัทในเครือเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อ
ทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ในซอยดอทคอมและบริษัทในเครือไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้
เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากในซอยดอทคอมและ/หรือบริษัทในเครือ แล้วแต่กรณี

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

ในซอยดอทคอมดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น ในซอยดอทคอมขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

ในซอยดอทคอมจัดทำ Links ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการ
โดยบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจนเราไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้น

การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ในซอยดอทคอมขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

ไม่มีการรับประกัน

ในซอยดอทคอมนำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ หรือ
ที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ในซอยดอทคอมจะได้ใช้ความพยายามเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด ในซอยดอทคอมก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์
เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ทั้งนี้ ในซอยดอทคอมและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

ในซอยดอทคอมจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้
เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น ในซอยดอทคอมจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความ
ผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าในซอยดอทคอมหรือตัวแทนของในซอยดอทคอมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

ในซอยดอทคอม ประกาศ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ฟรี