menu
เป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้วางไว้

ขอบคุณภาพข่าว innnews.co.th

นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในรอบแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้วางไว้ โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2564 ฉีดวัคซีนไปแล้ว 3,520 โดส จำนวน 1,760 ราย โดยได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

ทั้งนี้ผู้ที่รับวัคซีนเข็มแรกแล้วขอให้ไปรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามนัด เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ โดยวัคซีนจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต แต่ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ หากประมาทและการ์ดตก ดังนั้นผู้ที่รับวัคซีนแล้วขอให้คงการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ลดความแออัด และล้างมือบ่อยๆ

สำหรับวัคซีนโควิด-19 ลอตใหม่ล่าสุดในช่วงเดือนเมษายน จังหวัดเชียงใหม่ได้รับสนับสนุน จำนวน 20,000 โดส( 10,000 ราย) ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้วางแผนจัดสรรวัคซีนโควิด-19 โดยพิจารณาจากกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 5,400 ราย , อสม. จำนวน 2,000 ราย , บุคคลที่มีโรคประจำตัว จำนวน 2,000 ราย , เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 300 ราย , ผู้ประกอบอาชีพภาคการท่องเที่ยว จำนวน 300 ราย โดยพิจารณาตามพื้นที่เสี่ยง แบ่งเป็น เขตเมือง(50%) , ชายแดน(20%) , ทั่วไป(30%) โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีคำสั่งในแต่ละพื้นที่สำรวจรายชื่อ จำนวนผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน พร้อมส่งรายชื่อมาให้จังหวัด เพื่อจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้แต่ละพื้นที่ เพื่อดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตามทางกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่าประเทศไทยจะได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ที่จะสร้างความอุ่นใจได้ในการผ่อนคลายมาตรการในระยะต่อไป และเมื่อวัคซีนทยอยส่งมอบให้ไทยมากขึ้นตั้งแต่ มิ.ย. นี้ ไทยก็จะฉีดวัคซีนในทุกกลุ่ม ตามแผนการดำเนินงานของกรมควบคุมโรคที่ทยอยฉีดตามกลุ่มประชากรที่วางแผนไว้

ขอบคุณข่าว innnews.co.th

YOUR REACTION?


You may also like

Facebook Conversations